• La oss ta regnskapet

  så du kan gjøre det du er best på

 • Nyetablering?

  Vi kan hjelpe deg

Optima Regnskap AS er et framtidsrettet rådgiving og regnskapskontor for små og mellomstore bedrifter. Vi har kontor i Tønsberg, men server hele landet i fra nord til sør.

Våre tjenester

Vi hjelper deg med blant annet

Regnskap

Vi tar oss av regnskapet med de tilpasninger du ønsker, og du velger selv hvor ofte og hvordan du vil ha regnskapet presentert. Vi bistår også bedriften med å lage gode rutiner for det arbeidet som er relatert til våre tjenester. Aktuelle elementer i regnskapet er

 • Årsoppgjør og ligning
 • Resultat og balanse
 • Avgiftsoppgjør
 • Rapportering
 • Kunde- og leverandørreskonto
 • Prosjektregnskap
 • Avdelingsregnskap
 • Lønn

Overlater du regnskapene til oss, tar vi ikke bare rutinejobbene, men vi gir deg oversiktlige rapporter som viser den økonomiske situasjon. Disse rapportene sender vi det så ofte du ønsker. Da har du alltid tilgang til regnskapet med tilhørende rapporter. Enkelt, greit og praktisk. Vi sender selvsagt regnskapene og rapportene på papir dersom dette er å foretrekke.

Lønn

Forhold knyttet til lønn har et omfattende og komplisert regelverk, og dette er gjenstand for stadige endringer. Vi tilbyr lønnskjøring for bedriften og lønnslippene blir sendt til den enkelte ansatte som e-post eller ordinær post. Denne tjenesten gjør at vi også utarbeider bankliste for utbetaling, og for hver termin innrapporterer vi terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk og avstemmer dette med regnskapet. Ved avslutning av året sørger vi for innsending av lønns- og trekkoppgaver. Aktuelle elementer i forbindelse med lønn er:

 • Inn- og utmelding av arbeidstakerregisteret
 • Utbetaling av lønn med lønnsslipp
 • Påleggstrekk
 • Skattetrekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Reiseregninger
 • Bilgodtgjørelse
 • Beregning av feriepenger og sluttoppgjør
 • Refusjon av sykepenger
 • OTP
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Statistikker
 • Opprettelse av arbeidsavtale
 • Årsoppgave for skatt og avgift

Årsoppgjør og ligning

Årsoppgjøret er noe mange ser på som vanskelig. Det er mange skjemaer som skal fylles ut, og det er ikke alltid like enkelt å være oppdatert på stadig endring i regelverket, særlig gjelder dette skattereglene. Vi utarbeider årsoppgjøret og sørger for at ligningspapirene/selvangivelsen blir utfylt i henhold til regelverket. Vi systematiserer dokumentasjonen slik at også arbeidet for revisor blir redusert. Vi foretar utbytteberegning og skatteberegning og sender inn alle lovpålagte skjemaer til myndighetene. I den forbindelse bistår vi også med utarbeidelse av styrets årsberetning, noter, styre- og generalforsamlingsprotokoll. Elementer i årsoppgjøret:

 • Næringsoppgave med vedlegg
 • Resultat og balanse
 • Selvangivelse
 • Skatteberegning
 • Årsberetning
 • Generalforsamlingsprotokoll
 • Rådgivning/selskapsforvaltning
 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • Økonomisk og juridisk rådgivning

Fakturering

Vi erfarer at mange kunder ønsker å fakturere selv. Det skjer ved at kunden registrerer sine fakturaer i sitt eget fakturaprogram og en kopi av denne leveres til oss for så å bli registrert en gang til i vårt system. Med dagens elektroniske løsninger er det mulig å effektivisere denne rutinen uten at du gir slipp på oppfølging og kontroll. Vi tilbyr direkte oppkobling mot vårt regnskapssystem slik at du kan registrere både dine kunder, dine varer og din faktura direkte. På den måten er fakturaen også registrert i regnskapet. Ved en slik løsning har du oversikt over kunder, varer, fakturaer og leverandører. I og med at dette skjer elektronisk, vil du ha tilgang til systemet via internett når du måtte ønske.

Vi tilbyr også purring på forfalte betalinger, foretar renteberegninger og oversendelse for viderebehandling gjennom rettslig inndrivelse hvis det er ønskelig. Vi bidrar også til utarbeidelse av avtale for nedbetalingsplan.

Elektronisk bilagsbehandling

Har du hyllene fulle av bilagspermer eller er du en samler av fulle og halvfulle plastposer med bilag? Den tid er forbi. Som kunde hos oss slipper du lenger å ta vare på og systematisere dine bilag på denne måten. I takt med utviklingen av elektroniske løsninger har vi gått over til skanning av bilagene, og de blir lagret elektronisk. Når vi har skannet bilagene, blir de makulert.

Rapportering

Vi skreddersyr rapporter etter ditt behov. Som kunde har du uansett tilgang til ett sett av rapporter, både grafiske fremstillinger, nøkkeltallsrapporter og tradisjonelle rapporter på kontonivå.

Selskapsforvaltning

Vi tilbyr også tjenester som både ligger nært opp til regnskapet og som mer gjelder forvaltning av bedriften. Vi hjelper til med alt formelt papirarbeid fra oppstart av en bedrift til eventuell nedleggelse, samt endringer i dets levetid. I et selskap skjer det ofte endringer som krever utarbeidelse av de riktige dokumentene, som også ofte skal rapporteres til offentlige myndigheter. Vi sørger for at slik lovpålagt dokumentasjon etableres og holdes ved like.

 • Etablering av selskap/Valg av selskapsform
 • Bistand ved patentering
 • Stiftelsesdokumenter
 • Aksjeeierbok/aksjebevis, kjøp og salg av aksjer, pantsetting
 • Aksjonærregister
 • Fusjon
 • Omdanning
 • Opphør/oppbud/sletting
 • Kjøp og salg av bedrifter
 • Transaksjoner mellom eier og selskap
 • Styre- og generalforsamlingsprotokoller
 • Endringer i selskapet, herunder eksempelvis navn/adresse, styret/daglig leder, signatur, vedtekter og aksjekapital/konvertering/nedskriving/emisjon
 • Verdivurdering av selskaper ved salg og- eller oppkjøp
Vi forenkler regnskap

Om oss

Vår portefølje består av små og mellomstore bedrifter innen ulike bransjer og ulike typer selskap. Vi har kontor i Tønsberg. Vi tilbyr tjenester innenfor etablering av selskap, regnskap, forretnings jus og økonomi. Vårt tjenestespekter er tilpasset alle typer bedrifter og bransjer med kunden i fokus. Vår erfaring og kompetanse innenfor vårt tjenestespekter gjør oss til mye mer en kun et regnskapskontor. Vår samlede kompetanse, herunder selvsagt den regnskapsfaglige kompetansen, vil kunne bidra til betydelige kostnadsbesparelser for din bedrift. Kundene er premissleverandør for all vår virksomhet, og for oss det en selvfølge å være opptatt av god kundeservice, profesjonalitet og etiske standarder. Det både i vårt arbeid og i møtet med deg som kunde. Alt arbeid utføres i tråd med etablert kvalitetssikringssystem.

services

Vårt serviceløfte

Som kunde hos Optima Regnskap AS skal du føle deg trygg på at vi holder orden på din økonomi.

La oss ta regnskapet - så du kan gjøre det du er best på!

Vi bygger vår virksomhet på et sett av verdier som skal sørge for at vi leverer i henhold til vårt serviceløfte om å holde orden på din økonomi. Vårt verdigrunnlag er:

Kvalitet

Vi skal alltid levere tjenester i tråd med inngått avtale, gjeldende lovverk og i henhold til god regnskapsførerskikk

Kompetanse

Vi skal være en kunnskapsbedrift med faglig kompetanse. Vel så viktig for oss er det å kjenne verdien av å ha kunden i fokus.

Engasjement

Vi skal være engasjert i våre kunders regnskap og forretning. Vårt engasjement og vår kunnskap om våre kunder gjør oss proaktive på kundens vegne.

Fleksibilitet

Våre produkter skal være enkle og tilpasset markedet. Produktleveransen til hver enkelt kunde er fleksibel

Etikk

Vi skal følge våre og bransjens etiske regler. Alltid!

Utviklingsorientert

Vi skal være fremtids- og utviklingsorientert. Vi ser det som en kunde- og samfunnsmessig verdi å kunne tilby tilgjengelig teknologi. Dette er noe Optima Regnskap oppgraderer kontinuerlig.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer for Optima Regnskap AS skal ligge til grunn for all yrkesutøvelse bedriften og er utarbeidet for å tydeliggjøre selskapets etiske plattform. Etiske retningslinjer skal stimulere til en god bedriftskultur og skal sikre at alle personer som opptrer på vegne av selskapet utfører sine oppgaver på en etisk forsvarlig måte og i tråd med selskapets verdier og mål.

Grunnleggende verdier

Optima Regnskap AS krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Alle medarbeidere skal i sitt virke fremme bedriftens grunnleggende verdier.

Respekt og likeverd

Medarbeider i Optima Regnskap AS skal opptre med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder og kolleger. Optima Regnskap AS skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet, ærlighet og utvist toleranse.

Faglig integritet

Medarbeidere i Optima Regnskap AS skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper som er nedfelt i dette dokument. Tilsatte i bedriften skal kjenne sitt faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold til fastsatte kvalitetsnormer. Dette innebærer å ajourføre og videreutvikle egen kompetanse for å sikre kvaliteten i profesjonsutøvelsen og å utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte.

Ansvarlighet

Gjennom våre handlinger skal vi sørge for å skape tillit og trygghet og opptre profesjonelt og pålitelig. Selskapet skal fremstå som en attraktiv leverandør av tjenester ved å ha kunden i sentrum gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

Interessekonflikter og habilitet

Medarbeidere i Optima Regnskap AS skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom egne personlige og/eller økonomiske interesser og selskapets interesser. Medarbeidere har et særlig krav til objektivitet og integritet slik at det ikke kan sås tvil om pålitelighet og habilitet.

Gaver og økonomiske fordeler

Gaver eller andre fordeler fra forretningsforbindelser kan ikke være av en slik art at det kan skape tvil om ansattes eller selskapets integritet og uavhengighet. Det skal ikke søkes å oppnå fordeler som på en eller annen måte kan skade selskapets omdømme og interesser. 

Taushetsplikt og diskresjon

Medarbeidere skal respektere fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med tjenesteforhold og selv hindre at andre får kjennskap til slik informasjon. Medarbeider skal ha et bevisst forhold til konfidensiell informasjon og lojalt forholder seg til signerte taushetserklæringer.

Økonomiske forhold og transaksjoner

Optima Regnskap AS skal gi en fullstendig og riktig framstilling i sine regnskapsrapporter. Alle regnskaper skal føres og legges frem i samsvar med gjeldende lovgivning, forskrifter og god praksis. Alle aktiviteter som medfører økonomiske konsekvenser skal være forsvarlig dokumentert, og transaksjoner skal ikke forsettlig klassifiseres feil, enten det gjelder føring på konto, avdeling eller regnskapsperiode.

Våre referanser

Helene Moe Slinning

grafisk designer, smileull.no

For meg som selvstendig næringsdrivende er det til stor hjelp i arbeidet at Optima Regnskap tar seg av regnskapsføring, mva-oppgaver og selvangivelse. Tryggheten det gir at økonomien er i profesjonelle hender, er alene verdt investeringen. I tillegg sparer jeg masse tid som jeg kan bruke på det jeg egentlig driver med

Inger Langved

Aasen Trading

Jeg er veldig fornøyd med dere. Dere er alltid blide og hyggelige. Dere hjelper meg med alt jeg spør om

Aksel Skaug Ursin-Holm

Daglig leder Kvalik Kompetanse AS

Vi i Kvalik Kompetanse AS opplever at bruk av Deres selskap som leverandør av regnskapstjenester fra 2010, har gjort livet enklere for oss og drifte vårt kompetanseselskap innenfor lovens rammer. Dette gir oss trygghet i forhold til offentlige myndigheter og selskapets økonomi, slik at vår fokus er rettet mot egen kjernevirksomhet. I perioden vi har brukt Deres selskap som leverandør, har Dere bidratt til forenkling og kostnadsreduksjoner mht. rådgivning og enklere og kostnadsreduserende faktureringstjenester. Dette har også bidratt til redusert bruk av tid til fakturering. Vi opplever at Deres ansatte er svært kompetente, imøtekommende og blide, både på telefonen og i møter mot bedriftsrådgivning, effektivisering og promotering av vårt kompetanseselskap. Vi vil derfor at daglig leder videreformidler en takk til Deres ansatte fra oss

Vidar H. Kalmyren Bakke

Sivilarkitekt MNAL/Daglig leder + ark AS

Etter over 20 års erfaring som arkitekt i offentlig virksomhet og privat næringsliv, etablerte jeg arkitektfirmaet +ARK AS i Tønsberg i 2014. I forkant av etableringen var jeg med i START-ordningen i Vestfold. Det var slik jeg kom i kontakt med Optima Regnskap AS. Når jeg skulle velge en regnskapsfører var det viktig for meg å finne dette lokalt, fordi jeg mener det er både effektivt, bærekraftig og god næringspolitikk å handle tjenester lokalt. Optima Regnskap AS har sørget for en regnskapsmessig god og trygg start for min virksomhet og en god start er helt avgjørende for å lykkes

Tore Karlsen

Kato Logistics

Jeg trives meget godt med å ha et regnskapsfirma som jeg er trygg på. Det gjør at jeg kan konsentrere meg fullt og helt om det mine kunder ønsker av meg, det jeg kan best. Dessuten er det alltid hyggelig å bli hilst velkommen av 3 hyggelige damer hver måned når jeg leverer mine papirer. Jeg anbefaler dere gjerne, tryggheten er av stor verdi for mitt lille firma! Veldig greit når skattemyndighetene ønsker opplysninger eller nærmere innsyn, jeg tar bare en telefon, så er det i orden. Ting som jeg ville ha grublet over og brukt masse tid på. Optima gjør en jobb som gir meg mulighet til en mer aktiv fritid, jeg slipper å føre regnskap utover kvelden

Frisørmester Mitch O.G. Nilsen

Vallø – Seaside salong

Hyggelige og imøtekommende Damer som fører regnskap på en ryddig måte og hjelper meg å løse problemer og ting jeg ikke skjønner i regnskapet. Jeg har brukt dem i 5 år og er veldig fornøyd. De er effektive og passer på frister for innlevering av permer angående regnskapet. Jeg har drevet som selvstendig frisør i 30 år, og har tidligere ført regnskap manuelt, så jeg har litt innblikk i hva det innebærer
La teknologien jobbe for deg

Møt oss

Våre medarbeidere

Vi er alltid tilgjengelig, så ta gjerne kontakt om det er noe du ønsker svar på.

Monica Eriksen Norum

Eier og Aut. Regnskapsfører

Direkte: 41 56 75 22

Sentralbord: 33 38 08 00

Eivind Sørensen Norum

Medeier og altmuligmann

Direkte: 93 05 77 53

Sentralbord: 33 38 08 00

Kontakt oss

Optima Regnskap AS

Org nr: 992 341 505

 Granborgveien 5
3153 Tolvsrød
 33 38 08 00
 post@optimaregnskap.no

Sikkerhet
Image verification

Du kan lese mer om personvern på våre sider her

Vi oppbevarer cookies og det kan du lese mer om her