#6 Skattepliktig naturalytelser – fri bil – yrkesbil

#6 Skattepliktig naturalytelser – fri bil – yrkesbil

LYTT PÅ PODCAST

Fri Bil – yrkesbil

 

For ansatte som har varebil klasse 2 (grønne skilt) eller lette lastebiler (maks 7500 kg), er det egne regler for beregning av den skattepliktige fordelen. Disse reglene gir en rimeligere beskatning for den ansatte.

 

For å kunne benytte seg av reglene for yrkesbiler er det krav om tjenstlig behov for den type bil.

 

Årsaken til en rimeligere beskatning for de ansatte med slike biler, er at yrkesbiler normalt sett blir brukt mindre privat enn vanlige biler.

 

Arbeidsgiver kan velge mellom ulike måter å beregne den skattepliktige fordelen på:

 

 1. Ved redusert standardfordel (standardmodell med bunnfradrag)

 2. Ved individuell verdsettelse

 

Redusert standard fordel

 

 • Den ansatte skattlegges etter en sjablongregel, basert på listepris som ny.
 • Listeprisen reduseres med et bunnfradrag før skattepliktig fordel beregnes.
 • Ikke krav om elektronisk kjørebok
 • Den reduserte standardfordelen blir ytterligere redusert dersom bilen er over 3 år.
 • Det er ingen ekstra reduksjon for el-bil

 

Individuell verdsettelse

 

 • Den ansatte skattlegges for faktisk privatkjøring etter sats pr km.
 • Krav om elektronisk kjørebok
 • Bilens alder har ingen betydning

 

Nå vet  du litt om fri bil på yrkesbiler

Monica E. Norum

CEO Monica E. Norum

Trenger du hjelp og råd?

Book en time nå eller ring 41567522 så er du i gang!

#5 Skattepliktige naturalytelser fri bil – personbil

#5 Skattepliktige naturalytelser fri bil – personbil

LYTT TIL PODCAST

Fri bil – personbil

 

Ansatte Som får bil stilt til disposisjon fra arbeidsgiver og bruker denne privat, skal skattlegges for den private fordelen. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte har behov for bil til jobben eller ikke. Skattleggingen skjer etter en sjablongregel. Skattepliktig fordel tar utgangspunkt i bilens listepris som ny tillagt eventuelt ekstrautstyr.

 

Optima Regnskap anbefaler at det inngås en firmabil avtale som viser eierforhold, hva som inngår av kostnader og ansvar rundt bilen.

 

Er bilen eldre enn 3 år, reduseres listeprisen før skattepliktig fordel beregnes. Også for el-biler/hydrogenbiler (men ikke hybridbiler) og ved særlig omfattende yrkeskjøring, det vil si yrkeskjøring på over 40.000 km pr år, reduseres fordelen

 

Fri bil – hvilke kostnader inngår i sjablongen

 

Alle bil kostnader kan inngå i standardfordelen, men dette kan begrenses i firmabilavtalen.

 

Eksempler på hva som beregnes som bil kostnad:

 

 • Drivstoff (også lading av elbil)
 • Forsikring
 • Reparasjoner
 • Service

 

Eksempler på hva som ikke beregnes som bil kostnad:

 

 • Bompenger
 • Fergebillett
 • Piggdekkavgift
 • Parkering

 

 

Monica E. Norum

Trenger du hjelp og råd?

Book en time nå eller ring 41567522 så er du i gang!

#4 Hva er naturalytelser? En introduksjon

#4 Hva er naturalytelser? En introduksjon

Lytt til PODCAST

Hva er naturalytelser?

Naturalytelser er ytelser du får for en arbeidsinnsats som ikke er kontanter eller andre betalingsmidler.

Eksempel på naturalytelser:

 • varer og tjenester
 • aksjer
 • rimelige lån
 • Bruksrettigheter (f.eks hjemme pc, telefon)
 • Andre goder (som for eksempel velferdstiltak)

I utgangspunktet er enhver fordel vunnet ved arbeid skattepliktig for den ansatte. Men som vanlig er det ingen regel uten unntak, og derfor snakker vi om både skattepliktige og skattefrie naturalytelser.

For Noen naturalytelser er det sjablongregler, det vil si egne fastsatte satser og beregningsmetoder, som skal brukes ved beregning av den skattepliktige fordelen. Dette gjelder blant annet firmabil og fri telefon.

Alle skattepliktige naturalytelser skal innrapporteres på de ansatte, mens de skattefrie naturalytelsene er fritatt for innrapportering.

For at en naturalytelse skal være skattefri er det ofte flere vilkår som må være oppfylt. Vi skal se på noen av disse senere.

Monica E. Norum

Trenger du hjelp og råd?

Book en time nå eller ring 41567522 så er du i gang!