#12 Kompensasjonsordningen, hvem, hva og hvordan?

#12 Kompensasjonsordningen, hvem, hva og hvordan?

I denne videoen får du forklart hvem som omfattes av kompensasjonsordningen, hva du må gjøre, hvordan beregne dette.
Vi ser på:
1. Hvem ordningen omfatter
2. Hvilken periode det gjelder
3. Krav til omsetningsfall
4. Beregningsmetode
5. Uungåelige faste kostnader
6. Skatteetaten forvalter ordningen
7. Bekreftelse fra RF eller revisor
8. Beregningsmodell

Trenger du hjelp til dette? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Du kan nå oss på vår online booking, eller e-post: post@optimaregnskap.no eller ring 33380800 i dag.

Monica E. Norum
Daglig leder
Tlf: 41567522
monica@optimaregnskap.no
#10 PERMITTERINGER UNDER KORONAKRISEN

#10 PERMITTERINGER UNDER KORONAKRISEN

Oppsummering:
Dette skal du lære:

Når kan man bruke permitteringer?
Viklår for permitteringer
Hvor lang varslingsperiode før permitteringen trår i kraft?
Hvor lang er arbeidsgivers betalingsplikt?
Når tar NAV over?
Kan jeg permittere meg selv om jeg er alene i mitt AS?
Hva med eneeierselskap og permitteringer?
Kan eier av et ENK permitterers?
Kan ENK og frilansere få annen hjelp enn permitteringer??
Hvordan gå fram ved permitteringer?
Hva skal en permittering inneholde?
Hva skal arbeidstaker gjøre?
Hvor lenge kan man være permittert?
Hva om jeg går tilbake til arbeidet en periode?
Kan man velge hvem som skal permitteres?
Hvor lenge får jeg full lønn når jeg er permittert?

Har du behov for å prate med noen om dette?
Ta kontakt med oss på post@optimaregnskap.no eller ring 33380800 i dag!
liker du innlegget? Del med noen som kan ha brukt for denne informasjonen i dag 🙂

Ta vare på de nære og kjære. Vi på Optima ønsker deg en fin påske.

#1 Hvordan gjør man et årsoppgjør?

#1 Hvordan gjør man et årsoppgjør?

Hva er et årsoppgjør?

Årsoppgjør er en totaloversikt over bedriftens stilling ved årsslutt den 31.12.xx

Den viser både resultatet over inntekter og kostnader, samt balansen som viser eiendeler og gjeld og egenkapital.

Årsoppgjøret er inndelt i to ulike deler.

Det offisielle regnskapet med Noter, evt. Årsberetning( ikke pliktig for små foretak), og Revisjonsberetning (for de som er pliktige). Denne sendes til Brønnøysund.
Skattemelding, med tilhørende skatteskjema som for eksempel næringsoppgaven, avskrivningsskjema mm.

Alle AS må utarbeide både Årsregnskap med noter og skattemelding med næringsoppgave.

Når det gjelder ENK så er ikke de pliktig å sende inn årsregnskap med mindre de blir å betrakte som store foretak.

Hvilke forberedelser må man gjøre?

Nedenfor finner du noen punkter som du bør kontrollere før du eventuelt lager et årsoppgjør.

Se etter at alle fakturaer er mottatt fra leverandør og bokført.
Alle utgående fakturaer skal være bokført.
Finnes det en opptjent men ikke fakturert inntekt som ikke er laget faktura på? Ja da må det avsettes i regnskapet for denne inntekten.
Finnes det tilsvarende kostnader som hører til det året men ikke faktura er registrert? ja da bør det avsettes for dette i regnskapet.
Har du varelager? da må varelagerlisten (opptelt varelager) og regnskapet stemme overens.
Avstemming bank, bank i regnskapet skal stemme med det som er inne på kontoen i banken.
Avstemming merverdiavgift, regnskapet skal stemme med det innsende til skattemyndighetene
Avstemming lønn, skatt og aga skal skal stemme med det som er innsendt til skattemyndighetene.

Hva skal den inneholde?
Et årsregnskap skal inneholde resultat https://lovdata.no/lov/1998-07-17-56/§6-1a
fra regnskapet, og den skal inneholde balanse https://lovdata.no/lov/1998-07-17-56/§6-1a
fra regnskapet.
Den skal inneholde noter https://lovdata.no/lov/1998-07-17-56/§6-1a

Alle skatte skjemaene, Skattemelding og næringsoppgave og eventuelle andre skatteskjemaer.

Hvem må lage et årsoppgjør?
Alle firmaer som er registrert i Brønnøysund som et AS.

Enkeltpersonforetak som driver næring (omsetter for mer enn kr 50.000) skal sende inn skattemelding og næringsskjema, ikke årsoppgjør da de blir lignet som en privatperson som driver næring. Alt han eier blir lignet under ett, ikke bare det firmaet eier slik det er i et AS

Hva skjer om jeg ikke sender inn årsoppgjør?

Plikten til å sende inn årsoppgjør fremkommer i Regnskapsloven
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-56/§8-2

Om du er forsinket kommer du til å få Forsinkelsesgebyr
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-56/§8-3

“Dersom årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning eller oversendelsesbrev som skal sendes til Regnskapsregisteret, ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, eller dersom det etter denne fristen hefter mangler ved innsendte dokumenter som nevnt etter nærmere regler fastsatt av departementet, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt eller mangler er rettet, men ikke for mer enn 26 uker. Er regnskapsåret avsluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni, er fristen etter første punktum 1. februar. Forsinkelsesgebyr ved innsendingsplikt etter § 8-2 annet ledd påløper ikke før tidligst en måned etter at det utenlandske foretaket skal offentliggjøre årsregnskapet i henhold til reglene for dette i hjemstaten. Departementet kan i forskrift utsette fristene etter første og annet punktum med inntil en måned, og gi andre regler om forsinkelsesgebyr.
Dersom påløpt forsinkelsesgebyr ikke betales innen tre uker etter påkrav fra Regnskapsregisteret, svarer den regnskapspliktiges styremedlemmer solidarisk for påløpt gebyr. Har ikke den regnskapspliktige styre, svarer deltakerne eller medlemmene og daglig leder solidarisk for gebyret. Solidarskyldners ansvar etter dette ledd er begrenset til gebyr påløpt fram til vedkommende fratrådte sitt verv.
Regnskapsregisteret kan helt eller delvis ettergi forsinkelsesgebyret, dersom det blir gjort sannsynlig at innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det. Regnskapsregisteret kan helt eller delvis frita personer fra solidaransvar etter annet ledd i samsvar med reglene for ettergivelse av gebyr.”

Betaler ikke gebyret innen tre uker blir hele styret ansvarlig for denne boten.

Hvor dyrt kan det bli?

Forsinkelsesgebyret løper i maksimalt 26 uker og utgjør da 60 944 kroner. Rettsgebyret, som nå er på 1 172 kroner, avgjør hvor stort forsinkelsesgebyret blir.
Beregningen av forsinkelsesgebyret
Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.
To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.
Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukene.
Beregningen starter første dag etter innsendingsfristen. Påbegynt uke regnes som hel uke.

Forsinkelsesgebyret kan bli 60 944 kroner.

Sørg for at dette ikke skjer deg.

Trenger du hjelp til årsoppgjør? Ta kontakt i dag:
Monica E. Norum

Monica E. Norum
monica@optimaregnskap.no
Tlf 41567522

Vil du lære mer? Last ned en fin sjekkliste du kan trenge for å dokumentere til årsoppgjøret HER